Album คณะทำงานสารสนเทศภาคใต้ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ้าทอภาคใต้ในงานเทศกาลผ้าลีมาแล ณ โรงสีแดง สงขลา 14 มิ.ย. 2559  [เข้าชม 72 ครั้ง]
DSC_5102
DSC_5101
DSC_5100
DSC_5098
DSC_5096
DSC_5095
DSC_5093
DSC_5092
DSC_5091
DSC_5090
DSC_5089
DSC_5088
DSC_5087
DSC_5086
DSC_5084
DSC_5083
DSC_5082
DSC_5081
DSC_5079
DSC_5078
DSC_5077
DSC_5070
DSC_5068
DSC_5066
DSC_5064
DSC_5062
DSC_5061
DSC_5060
DSC_5059
DSC_5058
DSC_5057
DSC_5056
DSC_5055
DSC_5052
DSC_5051
DSC_5050
DSC_5047
DSC_5046
DSC_5045
DSC_5042
DSC_5041
DSC_5039
DSC_5037
DSC_5035
DSC_5034
DSC_5032
DSC_5031
DSC_5029
DSC_5028
DSC_5027
DSC_5025
DSC_5024
DSC_5023
DSC_5021
DSC_5020
DSC_5019
DSC_5018
DSC_5016
DSC_5014
DSC_5013
DSC_5011
DSC_5008
DSC_5003
DSC_5001
DSC_4996
DSC_4998
DSC_4997
DSC_4995
DSC_4991
DSC_4990
DSC_4989
DSC_4988
DSC_4987
DSC_4986
DSC_4985
DSC_4984
DSC_4983
DSC_4982
DSC_4981
DSC_4980
DSC_4979
DSC_4978
DSC_4977
DSC_4976
DSC_4972
DSC_4970
DSC_4969
DSC_4968
DSC_4966
DSC_4965
DSC_4964
DSC_4963
DSC_4962
DSC_4960
DSC_4959
DSC_4958
DSC_4957
DSC_4955
DSC_4954